Helhedsplan præsenteret for Assens Kommune.

Foreningen Assens Købstad var i den forløben uge initiativtager til et møde omkring den fremtidige udvikling af Assens by med repræsentanter for Assens Kommune. Borgmester Søren Steen Andersen, kommunaldirektør Finn G. Johansen og udviklingsdirektør Rikke Berg deltog fra Kommunen.

Forretningsudvalget for foreningen Assens Købstad præsenterede et oplæg til en udviklingsplan. Arkitekt Lars Møller Christensen var flankeret af direktør Marc Roar Hintze, advokat Frantz Dolberg, forhenværende bankdirektør Arne Jakobsen samt organist Finn Pedersen.

Lars Møller Christensen præsenterede planen kaldet “Nye bosætningsområder for Assens Købstad” og som beskriver de planer og ideer som foreningen anser som de vigtigste for udviklingen af Assens by i fremtiden. Planen beskriver blandt andre arealerne fra nordre havnefront ned til de kystnære arealer ved Torøhuse. En forholdsvis detaljeret plan for udnyttelse af arealerne som en langsigtet strategi og med fokus på den diversitet, som områderne kan give kommende bosættere.

Foreningens formand Marc Roar Hintze udtaler: “Med vores målsætning om at øge bosætningen i Assens by med 10% over de kommende 10 år er det en glæde at kunne præsentere vore ideer til udviklingen af Assens By for kommunens politikere og embedsmænd. Vort ønske er at udvikle byen i respekt til den 500-årige historie. Det vil sige at de fremtidige boliger og arkitekturen fortsat skal rumme mangfoldighed, autenticitet og høj kvalitet. Vi har i processen skabt et slogan der lyder: Fra Danisco til UNESCO, idet vi ser vores flotte velbevarede købstad som kulturarvsværdig. Vi nærer et stort håb til og forventninger om, at vore planer yder et vigtigt bidrag i kommunens fremtidige arbejde med en helhedsplan”.

Foreningens plan med nye udviklings- og bosætningsmuligheder blev positivt modtaget. Borgmester Søren Steen Andersen anerkendte de velgennemtænkte planer og ideer som projektet indeholder, og kunne se fællestræk til projektet ”Fremtidens Assens – Udviklingsplaner for Assens by” som for nylig er igangsat og hvor der ligeledes er vedtaget nedsat en politisk styregruppe.

Foreningen Assens Købstad planlægger at afholde en præsentation af foreningens planer og virke for byrådsmedlemmer, interesseorganisationer samt interessenter i nær fremtid.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningens formand, Marc Roar Hintze på tlf. 2372 1321

Med venlig hilsen
Marc Roar Hintze
Formand, Foreningen Assens Købstad.

Inspirationsaften med Anker Boye

Pressemeddelelse 24.10.2017

KOM TIL INSPIRATIONSAFTEN MED ANKER BOYE

Foreningen Assens Købstad og Tobaksgaarden inviterer til inspirationsaften om Assens by og havneområdets udvikling.

Foreningen Assens Købstad og Tobaksgaarden vil i forbindelse med det kommende kommunalvalg sætte fokus på udviklingen af Assens by. Dette gøres med en inspirationsaften i Tobaksgaarden tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.00 – og alle er velkomne.

Foreningen Assens Købstad blev etableret i foråret 2017 med henblik på at styrke udviklingen af Assens By. Herunder udbygge de kystnære vestvendte områder som sukkerfabrikkens jordbassiner eller dele af havneområdet. Foreningen har et erklæret mål om en bosætningsvækst på 10% de kommende 10 år. Det skal bl.a. ske ved etablering af attraktive og tidsvarende boliger ved havneområdet. Vel at mærke boliger for alle, såvel ejerboliger som lejeboliger og i tråd med købstadens historie. Desuden ønskes erhverv, fritid og turisme indtænkt for at skabe en helhed som er vigtig for Assens by.

Som oplæg til den politiske debat er inviteret fhv. borgmester Anker Boye, Odense til at komme med et oplæg og en fortælling om hvordan Odense har transformeret en erhvervshavn til et særdeles attraktivt område med boliger, restauranter, havnebad, cafeer og restauranter samt fritidsaktiviteter og liberalt erhverv. Anker Boye har i en længere årrække været borgmester for Odense kommune og har om nogen været drivkraften i den omfattende ændring af en erhvervshavn til et attraktivt byområde.

Alle de politiske partier er inviteret til at stille med en kandidat så borgerne kan få et indtryk af hvordan et nyt byråd vil forholde sig til byudvikling og bosætningsvækst i Assens by.

Med venlig hilsen

Foreningen Assens Købstad     Kulturhuset Tobaksgaarden

Marc Hintze                              Søren Edlefsen

formand                                    formand

Nystiftet forening vil fremme udvikling og bosætning i Assens Købstad

En række erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner, Handelsstands- samt Håndværker- og Industriforeningen har etableret foreningen Assens Købstad, der som et overordnet mål har at fremme bosætningen i Assens by.

”Vi har i foreningen sat os som mål at bosætningen i Assens by øges med 10 % de kommende 10 år. Det betyder at der skal etableres 250 nye boliger” udtaler foreningens nyvalgte formand Marc Roar Hintze og fortsætter ”Assens By har en lang række kvaliteter og muligheder som vi ikke finder udnyttet. Det vil vi forsøge at ændre ved at iværksætte initiativer, samt støtte op om nogle af de tiltag der allerede er i gang”.

Foreningen har identificeret en række strategiske projekter og events der skal bære processen. Tiltagene i foreningen er bredt forankret, men har samme ensidige mål om at øge bosætningen i Købstaden. Som eksempel på tiltagenes forskellighed nævnes en kulturel begivenhed der skal definere og formidle byens kulturelle DNA, samt etablering af et investeringsselskab som skal investere i aktiviteter der fremmer formålet, for eksempel et iværksætterhus eller et CABINN lignende hotelkoncept.

”Vi ved at bosætning især sker i områder hvor der er attraktive boliger, enestående beliggenhed samt omgivelser hvor familier aktivt kan tilbringe deres fritid. Vi har uden sidestykke en af Danmarks bedste beliggenheder med masser af hav, strand, flot natur og by” siger Marc Hintze og fortsætter ”Vi vurderer at der i Assens by er behov for at identificere nye spændende byggegrunde, boliger og boformer der får en karakter således at vi også kan tiltrække bosættere der arbejder i Trekantområdet og Odense”.

Det er foreningens klare hensigt at udviklingen skal ske i et konstruktivt samarbejde og samspil med Assens Kommune, Udvikling Assens og alle andre foreninger og grupperinger, der arbejder med individuelle projekter til fremme af udvikling og bosætning i Assens By.

”Vi er klar over at vi har sat os nogle yderst ambitiøse mål, og at midlerne altid vil være en udfordring. Ikke desto mindre er vi af den overbevisning at vores netværk og medlemmernes ressourcer vil kunne gøre en forskel” afslutter formanden.

På et konstituerende møde blev foreningen stiftet og bestyrelsen udpeget med følgende medlemmer: Knud Søby, Jan Klausen, John Petersen, Arne Jakobsen, Klaus Bøggild, Marc Hintze, Lars Møller Christensen, Jørn Evan Jensen, Palle Johansen, Finn Pedersen, Bjarne Didriksen og Frantz Dolberg.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Marc Roar Hintze som formand, Finn Pedersen som næstformand, Frantz Dolberg som sekretær og Arne Jakobsen som kasserer og har endvidere besluttet, at de fire nævnte personer og Klaus Bøggild udgør foreningens forretningsudvalg.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningens formand Marc Roar Hintze på telefon 2372 1321. Henvendelser om medlemskab kan ske til kasserer Arne Jakobsen på telefon 4061 1414.

Købstad Assens

Sekretariatet v/Advokat Frantz Dolberg Korsgade 2, 1.
5610 Assens