InVestfyn

Arbejdsgruppe: Frantz Dolberg, Arne Jakobsen, Klaus Bøggild

Arbejdsgruppe bag investeringsklubben INVESTFYN har med baggrund i nedenstående prolog deltaget i møder med en række potentielle klubdeltagere og investorer. I forlængelse heraf er investeringsklubben etableret i regi af foreningen Assens Købstad. Hovedformålet er at tilvejebringe og formidle private investeringer i Assens by og nærmeste omegn. Investeringerne kan både være projektorienterede og virksomhedsspecifikke og det er klubbens opgave at formidle egnede investeringsemner til klubbens medlemmer.

I Indbydelsen til det stiftende møde for klubben stod bl.a. følgende:
Vi forestiller os, at kommende medlemmer i investeringsklubben på forhånd accepterer, at ville deltage i en eller flere investeringer i købstadsområdet. Vi forpligter os til hver en ½ mio. dkr. Vi tænker kun på forretningsmæssige investeringer, der på sigt giver et afkast. Pengene skal kunne komme fra såvel frie midler som pensions – og virksomhedsmidler.

Alle der måtte have interesse i at blive investor/medinvestor i de af klubben formidlede investeringsemner er velkommen til at rette henvendelse til Assens Købstads bestyrelse med henblik på at blive optaget på klubbens medlemsliste.

 

Prolog:
Investeringsklub i Assens Købstad

Foreningen ASSENS KØBSTAD har som formål at fremme udviklingen i Assens by og derved bosætningen i byen. Udvikling skabes ved investering og heldigvis investeres der meget i de lokale erhvervsvirksomheder. Investeringer i byudvikling sker oftest på initiativ fra offentlige myndigheder. På grund af byens beliggenhed og størrelse er der ikke længere statslige og regionale arbejdspladser af væsentlig betydning i byen. Assens har dog siden kommunesammenlægningen været begunstiget af, at den kommunale administration er samlet i Assens, og at Rådhuset nu er byens største arbejdsplads.

Det er foreningens opfattelse, at Assens by og nærmeste omegn har meget attraktive aktiver at investere i. For eksempel: Boligudvikling langs kysten, ved havnen og i bymidten. De historiske købmandsgårde. Musiklivet i og omkring Vor Frue Kirke og Tobaksgaarden. Ferielejligheder på Assens Næs og overnatningsmulighe- der generelt.

En del af disse investeringer hører hjemme i det kommunale regi og det er foreningens opfattelse, at byrådet ikke i tilstrækkelig grad er opmærksomme på mulighederne.

Udviklingen har været præget af enkeltprojekter. Der mangler en helhedsplan som grundlag for både offentlige og private investorer. Foreningens væsentligste opgave er at kaste positivt lys på disse aktiver for på den måde at fremme lysten til at planlægge og investere i området. Vi skal selv gøre noget. Vise at vi tror på byens muligheder og selv foretage investeringer i de aktiver vi peger på.

Derfor tager Assens Købstad initiativet til at danne en investeringsklub bestående af den del af lokalbefolkningen, der har midler til at investere udenfor egen virksomhed og som har lyst til at investere i udviklingen af Assens by. Vi tænker ikke på sponsorater og lignende. Vi tænker på investering på almindelige forretningsvilkår.

Vi tænker ikke på et fælles investeringsselskab, men i en klub, der består af ligesindede personer, der med klubben som basis finder emner, der er egnet til investering, og hvor investeringen foretages direkte i aktivet enten alene eller sammen andre medlemmer i klubben. Klubbens formål er derfor alene at formidle investeringsmuligheder og at fremme forståelsen for og lysten til at investere i lokale aktiviteter til glæde for udviklingen af Assens by.

Vi håber hermed, at du er inspireret til at deltage i klubben og til at investere i din by.

Bestyrelsen for ASSENS KØBSTAD